Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Szanowni Państwo, poniżej wskazujemy zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, a także ochrony prywatności osób, które korzystają ze strony www.littlefrog.shop. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności, stronę www.littlefrog.shop będziemy nazywali „Serwisem”, a urządzenia końcowe, z wykorzystaniem których łączą się Państwo z Serwisem (np. tablet, telefon, komputer PC) – „Urządzeniem”. 

Z związku z korzystaniem z Serwisu, możemy wykorzystywać określone Państwa dane osobowe, w szczególności osób zalogowanych w Serwisie, a także inne informacje uniemożliwiające Państwa identyfikacji, które są zawarte np. w plikach cookies. Szanujemy Państwa prawo do prywatności, dlatego dokładamy najwyższych starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

Nasza Polityka Prywatności informuje w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane, w szczególności (ale nie tylko):

·     Kto jest administratorem Państwa danych osobowych;
·     Skąd mamy Państwa dane;
·     W jaki sposób uzyskać od nas więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych;
·     W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane,
·     Jakie dane przetwarzamy,
·     Jak długo przetwarzamy dane,
·     Jakie prawa Państwu przysługują jako podmiotom danych osobowych,
·     Komu udostępniamy dane. 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest MORE ECO MPR sp. z o.o. sp. k.  mieszcząca się pod adresem: ul. Starograniczna 28,  54-237 Wrocław, NIP: 897-177-96-62, REGON: 021773970, wpisana do rejestru KRS przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000669191, będący właścicielem sklepu internetowego www.littlefrog.shop.

Co to oznacza?  Oznacza to, że MORE ECO MPR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. decyduje o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, czyli jak Państwa dane będą wykorzystywane. 

Skąd mamy Państwa dane? 

Państwa dane otrzymaliśmy podczas zakładania konta w Serwisie, zapisania się na nasz newsletter, a także w związku z zakupami dokonywanymi przez Państwa w naszym Serwisie.  

W jaki sposób uzyskać od nas więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych? 

Wystarczy do nas napisać i zapytać: e-mail: office@littlefrog.pl
lub listownie na adres pocztowy: MORE ECO MPR sp. z o.o. sp. k., ul. Starograniczna 28,  54-237 Wrocław. 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane? 

Dane osobowe uzyskane w Serwisie będziemy wykorzystywać w następujących celach: 

1.     Umożliwienia rejestracji w Serwisie i korzystania z niego, na zasadach określonych w regulaminie Serwisu, w tym do:
        a.    umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Serwisu, w tym dokonywania zakupów, dostarczania zamówionego przez Państwa towaru i realizacji płatności;
        b.    założenia Państwu konta i zarządzania nim, do zapewnienia jego obsługi i rozwiązywania ewentualnych problemów;
        c.    obsługi reklamacji dotyczących produktów lub wysyłki, o ile złożą Państwo takie w Serwisie;
        d.    obsługi zgłoszeń, które Państwo do nas kierują (np. przez formularz kontaktowy);
        e.    kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem usług;
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO - podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”);

2.     Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
        a.    przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”)
        b.    przez czas wykonania tych obowiązków (podstawa prawna: obowiązek prawny); lub
        c.    przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od organów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „prawnie usprawiedliwionym interesem administratora”);

3.     W celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w tym między nami a podmiotami z nami współpracującymi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony interes administratora);

4.     Wykrywania i zwalczania nadużyć przy korzystaniu z Serwisu i zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu – przez czas korzystania z Serwisu, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z takiego korzystania, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań, tj. od 3 do nawet 10 lat (podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony interes administratora);

5.     Marketingu bezpośredniego – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu (podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony interes administratora);

6.     Wsparcia obsługi Serwisu, w tym poprzez informowanie o awariach, zbieranie informacji o Państwa ocenie Serwisu, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o dotychczasowym sposobie korzystania z Serwisu lub o naszej ofercie, z której Państwo korzystają – przez czas korzystania z Serwisu (podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony interes administratora);

7.     Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących skuteczności pozyskiwania klientów) – przez okres, przez który Państwa dane przechowujemy na inne cele wskazane w tej informacji (podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony interes administratora);  

Jeśli wyrażą Państwo inną zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. 

Jakie dane przetwarzamy?

- dane podstawowe, które otrzymaliśmy od Państwa podczas rejestracji bądź składania zamówienia;
- dane dodatkowe: Państwa IP, informacje o źródłach/linkach, skąd Państwo trafili na nasz serwis

Jak długo przetwarzamy dane? 

Państwa dane osobowe przechowujemy:

1.     przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
        a.     dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
        b.     wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
        c.     zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
        d.     statystycznych i archiwizacyjnych,

2.     dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;

3.     w celu zapewnienia rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Serwis zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez właściwe organy. 

Komu udostępniamy dane? 

Państwa dane przekazujemy:

1.      Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
         a.     podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
         b.     obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
         c.     podwykonawcom wspierającym nas np. w wykonywaniu dla Państwa usług,
         d.     podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;  

Nasi podwykonawcy będą przetwarzać dane wyłącznie w określonych przez nas celach, które opisujemy wyżej. Przekazanie danych tym podmiotom może nastąpić z momentem podania przez Państwa tych danych w czasie rejestracji, a także później, przez czas, przez który przechowujemy Państwa dane dotyczące korzystania z Serwisu. 

2.      Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
         a.     podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
         b.     podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.   

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

Nie

 Jakie uprawnienia Państwu przysługują jako podmiotom danych osobowych?

 Respektujemy wszystkie Państwa prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dlatego mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:
• sprostowanie (poprawienie) danych;
• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;
• ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
• dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
• przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO). 

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na nasz adres wskazany powyżej w części „W jaki sposób uzyskać od nas więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?”. 
Aby mieć pewność, że jesteście uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.  
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.  

Prawo do złożenia sprzeciwu 

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. Ponadto, w szczególnych sytuacjach, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub interes publiczny.  W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
1.      ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
2.      podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Zgoda 

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych.
Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody). 

Skarga 

W przypadku jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa). 

 

PLIKI COOKIES 

Czym są pliki cookies? 

W ramach Serwisu wykorzystujemy pliki cookies, które mogą nie być powiązane z Państwa danymi osobowymi.
Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej o tym, czym są pliki cookies i jak można decydować o ich przyjęciu poprzez ustawienia przeglądarki, zapraszamy na stronę https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

W plikach cookies może być zapisana informacja o tym, z jakich części Serwisu lub innych stron internetowych korzystali Państwo w przeszłości. 

Do czego wykorzystujemy pliki cookies? 

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

- sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w Państwa Urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
- stałe - przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia (przez Państwa).

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie:
- są nam niezbędne do działania usługi i aplikacji;
- umożliwiają korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
- służą nam do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania wydajnościowe;
- umożliwiają nam zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
- umożliwiają "zapamiętanie" wybranych przez Państwa ustawień i personalizację interfejsu Państwa, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego Państwo pochodzą, co zostało wrzucone do koszyka, itp.;
- umożliwiają dostarczanie Państwu treści reklamowych bardziej dostosowanych do Waszych zainteresowań; - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Co się dzieje po wylogowaniu z Serwisu? 

Wylogowanie się z Serwisu uniemożliwia dostęp do konta w Serwisie bez ponownego logowania się, ale nadal, mimo wylogowania, możemy mieć możliwość rozpoznania Państwa jako naszych Klientów (np. przez wykorzystywane przez Państwa Urządzenia, czy przesyłane przez te Urządzenia pliki cookie).  

Zewnętrzne pliki cookies 

Podczas korzystania z Serwisu w Państwa Urządzeniu mogą być umieszczone jeszcze pliki cookies pochodzące od innych podmiotów (tzw. pliki cookies zewnętrzne), w szczególności od dostawców takich serwisów, jak Facebook i Google, aby mogli Państwo korzystać z funkcjonalności naszego Serwisu i integracji z tymi serwisami.
Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności

Skrypty partnerów

Niektóre strony w naszym Serwisie mogą wykorzystywać kody (np. JavaScript) pochodzące od podmiotów z nami współpracujących (Facebook, Google), które służą do umożliwienia tym firmom umieszczenia swoich plików cookies w Państwa przeglądarce w celu dopasowywania do Waszych preferencji reklam prezentowanych na innych stronach internetowych.

Badanie korzystania ze strony 

Pliki cookies zewnętrzne mogą być umieszczane także przez podmioty takie jak Google Inc. i Facebook w celu zbierania zanonimizowanych informacji o korzystaniu z Serwisu na potrzeby statystyczne i poprawiania działania Serwisu. 
W przypadku Google Analytics  informacje o tym, jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z ich usług, dostępne są na stronie https://www.google.com/policies/privacy/partners/.  

Jak cofnąć zgodę na pliki cookies? 

Poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki na Państwa Urządzeniu mogą Państwo wyrazić zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies (umożliwiając przyjmowanie plików cookies) lub taką zgodę cofnąć (blokując przyjmowanie plików cookies).  
W każdej chwili mogą Państwo także usunąć umieszczone pliki cookies za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej lub w systemie operacyjnym Państwa urządzenia.  
Informujemy jednak, że usunięcie, zablokowanie lub ograniczenie umieszczania plików cookies może spowodować utrudnienia korzystania z Serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.       

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel