Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu - ważny od 31/05/2018

 

I.         Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;

1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego7;

1.5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.littlefrog.shop, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana pomiędzy firmą MORE ECO MPR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu (umowa na odległość) i na zasadach określonych w Regulaminie;

1.8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.  

 

II.         Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.littlefrog.shop;

2.2  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.littlefrog.shop, prowadzony jest przez spółkę pod firmą MORE ECO MPR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, 54-237 Wrocław, ul. Starograniczna 28, NIP 8971779562,  REGON: 021773970, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000669191, e-mail: office@littlefrog, adres korespondencyjny: ul. Starograniczna 28, 54-237 Wrocław. 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

       a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

       b)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

       c)  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego;

       d) zasady zapisywania i wypisywania się z Newslettera.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.littlefrog.shop.  

2.7.  MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k. porozumiewa się z Klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub listownie.  

 

III.        Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Klient ma możliwość dokonania rejestracji w ramach Sklepu Internetowego;

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Celem dokonania Rejestracji Klient powinien wyrazić akceptację wobec treści  Regulaminu. Z momentem rejestracji, o której mowa w ust. 5 powyżej, zawarta zostaje nieodpłatna umowa o świadczenie drogą elektroniczną - usługi prowadzenia Konta Klienta. Jednocześnie, Klient  uzyskuje dostęp do Konta Klienta, z możliwością wprowadzania modyfikacji do danych Przed stawionych  w procesie rejestracji. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego, podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło.

3.4. MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

      a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 

      b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

      c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k.  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami  
         korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

       a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne
          prawa osób trzecich, 

       b)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
       c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

       d)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k.,

       e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

       f)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.  

 

 

IV.         Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.littlefrog.shop, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

      a)  przedmiotu zamówienia;

      b)  jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

      c)  wybranej metody płatności,

      d)  wybranego sposobu dostawy,

      e)  szacunkowego czasu dostawy.

4.6. W celu wysłania Zamówienia, konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

4.7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr ..." zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Potwierdzenie stanowi oświadczenie MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k.  o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 4.7.

4.9.  Z chwilą przyjęcia oferty przez MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k. następuje zawarcie umowy sprzedaży między MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k.  a Klientem.

4.10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.littlefrog.shop  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4.11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

 

V.  Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) z zastrzeżeniem pkt 6.2. 

5.2. Dla zamówień zagranicznych (rozumianych jako zamówienia wysyłane poza granice Polski), ceny są podawane w walucie EURO lub Dolar Amerykański. Klient ma możliwość wyboru waluty spośród dwóch wyżej przedstawionych na stronie Sklepu Internetowego. Rozliczenie zakupu następuje także w jednej z powyższych walut;l

5.3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

      a)  przelewem na numer konta bankowego: w walucie PLN: 67 2490 0005 0000 4520 5970 5902, w walucie EURO: 26 2490 0005 0000 4600 2354 5738, kod BIC/SWIFT:
           ALBPPLPW;  Płatność winna nastąpić w terminie 4 dni roboczych od złożenia zamówienia. Za dzień zapłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego MORE ECO

           sp. z o.o.  stosowną kwotą.  

      b)  płatnością w systemie dotpay i paypal. Klient realizuje płatność niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia;

      c) kartą płatniczą/kredytową (VISA / MASTERCARD) w systemie eservice i dotpay, przy czym obciążenie karty następuje w momencie dokonania płatności. 

      d) dla zamówień krajowych: za pobraniem, gotówką, podczas odbioru przesyłki od kuriera lub w usłudze Paczkomaty. 

 

VI.         Dostawa

6.1. Dostawa Towarów realizowana jest do wszystkich krajów wskazanych  na stronie www.littlefrog.shop i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się zgodnie ze wskazaniem Klienta spośród dostępnych form: Pocztą Polską, firmą kurierską DPD lub UPS, oraz usługą InPost Paczkomaty, zgodnie z cennikiem dostępnym pod adresem: http://littlefrog.shop/pol_m_Platnosci-i-dostawa-315.html 

6.3 Termin przekazania Zamówienia do wysyłki wynosi maksymalnie 3 dni robocze, liczone od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. 

 

VII.        Prawo do odstąpienia od umowy

7.1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym wskazana przez Klienta będącego Konsumentem osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.

7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W oświadczeniu należy  wpisać imię i  nazwisko Klienta będącego Konsumentem, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu i adres e-mail Klienta będącego Konsumentem.

7.3. Oświadczenie może być złożone na formularzu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem www.littlefrog.shop oraz w mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

7.4. Sklep Internetowy umożliwia klientom zarejestrowanym w Panelu Klienta (zakładka "Zwrot") wypełnienie i przesłanie formularza odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na stronie internetowej www.littlefrog.shop. Korzystając z tej opcji, Sklep Internetowy przesyła niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.  

7.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

7.7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k. zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności (lub ich część w przypadku zwrotu części Zamówienia), w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o Odstąpieniu. Zwrot płatności dokonywany jest  przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k. zastrzega, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8. W przypadku odstąpienia od umowy, MORE ECO MPR Sp. z o. o. Sp.k. nie odbiera Towaru od Klientów będących Konsumentami i nie ponosi bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru.

7.9. Klient jest zobowiązany odesłać zwracane Towary na swój koszt, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy, na poniższy adres:

      MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k.


      ul. Starograniczna 28,
      54-237 Wrocław

7.10. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionych Towarów. 

 

VIII.        Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k. ponosi odpowiedzialność względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

8.2. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową sprzedaży.

8.3. MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k. ponosi odpowiedzialność względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).

8.4. MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne istniejące w chwili wydania Towaru lub wynikłe z przyczyny tkwiącej w Towarze w chwili wydania Towaru, chyba że Klient będący Konsumentem w chwili zawarcia Umowy sprzedaży o tej niezgodności wiedział.

8.5. W przypadku stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem wady fizycznej Towaru przed upływem roku od wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru Klientowi będącemu Konsumentem.

8.6. MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k.  ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem wady fizycznej przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi będącemu Konsumentem.

8.7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient będący Konsumentem uprawniony jest do jednej z następujących czynności:

      a)    żądania wymiany Towaru na wolny od wad,

      b)    żądania usunięcia wady Towaru,

      c)    złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny,  

      d)    odstąpienia od Umowy sprzedaży.

8.8. Reklamacje, wynikające z tytułu rękojmi, należy kierować na adres info@littlefrog.shop lub przez formularz elektroniczny, dostępny dla zarejestrowanych Klientów w Panelu Klienta.

8.9. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k.  rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do niej, powiadamiając Klienta będącego Konsumentem o sposobie dalszego postępowania.

8.10. W przypadku złożenia przez Klienta będącego Konsumentem żądania wskazanego w pkt. 8.7. lit. a) albo b) powyżej i uznania żądania Klienta będącego Konsumentem za zasadne MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k.  zobowiązany jest do realizacji żądania w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem.

8.11. MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k.  uprawniony jest do odmowy realizacji żądania, o którym mowa w pkt. 8.7. lit. a) lub b) powyżej, jeżeli uczynienie zadość żądaniu Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo, w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży, wymagałoby nadmiernych kosztów.

8.12. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.7. lit. d) powyżej może być złożone, gdy wada ma charakter istotny.

8.13. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.7. lit. c) lub d) powyżej, może być złożone, chyba że MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k.  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem wymieni Towar na wolny od wad albo wadę Towaru usunie. Powyższe zastrzeżenie nie znajduje zastosowania w przypadku wcześniejszej wymiany Towaru na nowy lub naprawy Towaru albo nie wywiązania się przez MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k.  z obowiązku wymiany Towaru na nowy lub naprawy Towaru.  

8.14. Klient będący Konsumentem, zamiast zaproponowanego przez MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k.  usunięcia wady Towaru, może żądać wymiany Towaru na nowy i odwrotnie, chyba że wybrany przez Klienta będącego Konsumentem sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży jest niemożliwy albo wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k.

8.15. Celem rozpoznania reklamacji, Klient będący Konsumentem powinien dostarczyć MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k.  reklamowany towar oraz dowód jego zakupu. Reklamowany towar oraz dowód zakupu należy przesłać na adres korespondencyjny MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k.

8.16. Uprawnienia Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad Towaru regulują stosowne postanowienia Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi  (art. 556 do 576).  

8.17. MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k. jest producentem produktów marki Little Frog i  gwarancji na sprzedany Towar na okres 24 miesięcy. 

8.18. Reklamacje, wynikające z gwarancji, należy kierować na adres info@littlefrog.shop lub przez formularz elektroniczny, dostępny dla zarejestrowanych Klientów w Panelu Klienta.  Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, MORE ECO MPR sp. z o. o. sp.k.  rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do niej, powiadamiając Klienta będącego Konsumentem o sposobie dalszego postępowania.

8.19. W celu przyśpieszenia obsługi reklamacji, Klient może zostać poproszony o przesłanie zdjęć wady, a kiedy zachodzi konieczność o odesłanie produktu w uzgodniony sposób na adres firmy MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k. W przypadku uznania reklamacji za słuszną, koszty związane z wysyłką produktu reklamowanego ponosi firma MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k.

8.20. W przypadku reklamacji produktu Little Frog, firma MORE ECO dokonuje wszelkich starań, aby przywrócić produkt do stanu pozbawionego wad., a kiedy nie ma takiej możliwości, wymienia produkt na nowy, lub dokonuje zwrotu pieniędzy w przypadku jego niedostępności. W sytuacji kiedy produkt jest reklamowany więcej niż 2 razy, następuje automatyczna wymiana na nowy.

 

IX.       Pozostałe prawa i obowiązki  

9.1. MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k. świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatną usługę:

      a) prowadzenia Konta Klienta,

      b) Newsletter.

9.2.Usługa, o której mowa w ust. 1a), dostępna jest po dokonaniu przez Klienta Rejestracji, o której mowa w rozdziale III „Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego” Regulaminu.

9.3. Newsletter wysyłany jest do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie, na podany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz  wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

9.4. W ramach usługi Newsletter, na podany przez Klienta, adres poczty elektronicznej, wysyłane są informacje w tym informacje handlowe, dotycząca w szczególności: produktów oferowanych przez MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k., oraz ewentualnych ofert promocyjnych.

9.5. Umowa o świadczenie usług drogę elektroniczną może być rozwiązana przez każdą ze Stron, w każdym czasie i bez podania przyczyny. Rozwiązanie wymaga zgłoszenia, dokonanego na adres poczty elektronicznej drugiej strony.

9.6. Klient dokonuje rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k.  żądania usunięcia Konta Klienta lub zaprzestania wysyłania Newslettera. Usunięcie Konta Klienta lub zaprzestanie wysyłania Newsletter nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, od dnia otrzymania przez MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k. stosownego żądania.

9.7. MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k. dokonuje rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez poinformowanie Klienta o tym fakcie nie później niż  7 dni przed planowaną datą rozwiązania umowy.

9.8. MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k. ma prawo do zablokowania dostępu do Konta Klienta, jeżeli Klient narusza postanowienia Działu III „Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego” niniejszego Regulaminu.                                                                                                                                            

 

 X.       Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k.  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k., ul. Starograniczna 28, 54-237 Wrocław, mailowo pod adres info@littlefrog.shop lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

 XI.      Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

11.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k. a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k. a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 XII.     Pozostałe postanowienia

12.1. Użytkownik zakupionych w sklepie produktów ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie produktu, w szczególności za bezpieczeństwo noszonego w chuście lub nosidle dziecka. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne szkody wynikające  z niewłaściwego korzystania z informacji zawartych w serwisie internetowym. Chusty i nosidła nie są produktem rehabilitacyjnym ani medycznym i są przeznaczone dla dzieci zdrowych i rozwijających się prawidłowo. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu i/lub sposobu użycia chusty, zalecane jest skonsultowanie się z lekarzem pediatrą, ortopedą lub fizjoterapeutą.

12.2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.  

12.3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce „REGULAMIN” . Treść Regulaminu , w każdej chwili, może zostać pozyskana, odtworzona i utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie.

12.4. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k. na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej:  zestawienie zmian, ujednoliconą treść Regulaminu oraz termin wejścia w życie zmian

12.5. Klient, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest, w terminie 5 dni od dnia zmiany Regulaminu, poinformować o tym fakcie MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k., przesyłając stosowną wiadomość na adres poczty elektronicznej. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy z dniem otrzymania przez MORE ECO MPR sp. z o.o. Sp.k. ww. wiadomości.

12.6. W przypadku zmiany Regulaminu, wszelkie zamówienia złożone przed dniem zmiany Regulaminu, podlegać będą realizacji zgodnie z treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

12.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności:

        a) Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;

        b) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;

        c) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

        d) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
        e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel